დადგენილება ნუმერაციის რესურსის გაცემის, გამოყენებისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ

თებერვალი 21, 2012 13:43

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

დადგენილება №2

2012 წლის 21 თებერვალი ქ. თბილისი

თანდართული დოკუმენტები: