საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების დამტკიცების თაობაზე

ნომერი: 1 /

გამოქვეყნების თარიღი ივლისი 27, 2003

მიღების თარიღი ივლისი 27, 2003

თანდართული დოკუმენტები: