საზღვაო ხომალდებისთვის სახმობისა და ამოცნობის ნიშნის მინიჭების შესახებ

ნომერი: 110 / 7

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 06, 2018 17:58

მიღების თარიღი თებერვალი 22, 2018

საზღვაო ხომალდებისთვის სახმობისა და ამოცნობის ნიშნის მინიჭების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ სსიპ „საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტომ“ კომისიას მიმართა განცხადებებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-7/594-18, 02.02.18 და №შ-7/699-18, 07.02.18), წარმოდგენილი სააპლიკაციო ფორმების გათვალისწინებით, საზღვაო ხომალდებისთვის („CADET“, „MARSHAL KRYLOV“, „CONTENTO“, „SIMSON“, „KAPITAN SUKHONDYAYEVSKIY“) რადიოსადგურების ლიცენზიაში შესატანი სახმობისა და ამოცნობის ნიშნების მინიჭების შესახებ.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 47'-ე მუხლის მე-2 პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის მე-2 ნაწილის შესაბამისად,  კომისიამ კენჭისყრის შედეგად ერთხმად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. მიენიჭოს საზღვაო ხომალდებს: „CADET“, „MARSHAL KRYLOV“, „CONTENTO“, „SIMSON“, „KAPITAN SUKHONDYAYEVSKIY“-ს ცხრილში აღნიშნული სახმობი და ამოცნობის ნიშნები : 

 

 

ხომალდის დასახელება

 

 

ხომალდის მფლობელი

 

მინიჭებული სახმობი

 

 

მინიჭებული

      MMSI

1.

CADET

სსიპ - სასწავლო უნივერსიტეტი-ბათუმის სახელმწიფო საზღვაო აკადემია / LEPL – BATUMI MARITIME STATE ACADEMY

4LRY2

213. 433. 000

2.

MARSHAL KRYLOV

OCEANIC FISHERIES

4LRX2

213. 434. 000

3.

CONTENTO

ECOMMERCE SOLUTIONS INC.

4LRZ2

213. 435. 000

4.

SIMSON

შპს სვიცერ ჯორჯია/ SVITZER GEORGIA LLC

4LSA2

213. 436. 000

5.

KAPITAN SUKHONDYAYEVSKIY

LIMMAT INTER S.A.

4LSB2

213. 437. 000

2. გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნებისთანავე;

3. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით  აღმაშენებლის ხეივანი მე-12 კმ., №6) გადაწყვეტილების მიღებიდან ერთი თვის ვადაში;

4. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტს (მ. ქადეიშვილი).

კომისიის თავმჯდომარე

 

კახი ბექაური

კომისიის წევრი

 

ვახტანგ აბაშიძე

კომისიის წევრი

 

გიორგი ფრუიძე

კომისიის წევრი

 

მერაბ ქათამაძე