სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიომოყვარულ ბეგლარ მიქუტიშვილისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისათვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: 53 / 7

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 07, 2018 10:50

მიღების თარიღი თებერვალი 01, 2018

სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიომოყვარულ ბეგლარ მიქუტიშვილისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული  მოწყობილობების გამოყენებისათვის სახმობის მინიჭების შესახებ

 

                საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის № შ-9/89-18, 08.01.2018) მიმართა მოქალაქე ბეგლარ მიქუტიშვილმა სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ ბეგლარ მიქუტიშვილი არის „B“ კატეგორიის რადიომოყვარული და კომისიის 2011 წლის 6 მაისის № 222/7 გადაწყვეტილებით მინიჭებული აქვს სახმობი 4L4BM. მინიჭებული სახმობის ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, იგი ითხოვს მისი ხელახალი ვადით მინიჭებას.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 471 მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 515 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ კენჭრისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მიენიჭოს რადიომოყვარულ ბეგლარ მიქუტიშვილს სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისათვის დანართში (თან ერთვის) მითითებული სიხშირული დიაპაზონები და სახმობი ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 5 წლის ვადით - 2018 წლის პირველი თებერვლიდან 2023 წლის პირველ თებერვლამდე:

 

ნებართვის N

 

რადიოსადგურის მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

NB1 - 018

ბეგლარ მიქუტიშვილი

 

ქ. თბილისი, კაკაბეთის ქუჩა № 2

 

4L4BM

 

 

„B“

 

2. რადიომოყვარული ბეგლარ მიქუტიშვილი, რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების (IARU) მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად, ვალდებულია დაიცვას  ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) მიერ განსაზღვრული რადიოსამოყვარულო სამსახურის  რეგულირების ზოგადი  პრინციპები და ასევე სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები;

3. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციას (ი.ხარებავა) გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის მოქალაქე ბეგლარ მიქუტიშვილისთვის გაგზავნა და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნება; 

4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ., № 6) მოქალაქე ბეგლარ მიქუტიშვილისთვის გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

5. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტს (მ. ქადეიშვილი).

                კომისიის თავმჯდომარე                                                                                                                კ. ბექაური

                კომისიის წევრი                                                                                                                 ვ. აბაშიძე

                კომისიის წევრი                                                                                                                 ე. ასანიძე

                კომისიის წევრი                                                                                                                 გ. ფრუიძე

                კომისიის წევრი                                                                                                                 მ. ქათამაძე

 

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

2018  წლის 1 თებერვლის №    გადაწყვეტილების

 

დანართი

 

 

 

 

 

 

"B"  კატეგორია

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz; 1820 - 2000  KHz

100 W; 500 W

100HA1A

21000 - 21450 KHz

500 W

100HA1A

1840 - 2000 KHz

10 W

3K00R3E; 3K00J3E

21080 - 21120 KHz

500 W

ციფრული

1900 - 2000 KHz

500 W

6K00R3E

21150 - 21450  KHz

500 W

3K00R3E; 3K00J3E

3500 - 3800 KHz

500 W

100HA1A

24890 - 24990 KHz

500 W

100HA1A

3580 - 3620 KHz

500 W

ციფრული

24920 - 24929 KHz

500 W

ციფრული

3600 - 3800 KHz

500 W

3K00R3E; 3K00J3E

24930 - 24990 KHz

500 W

3K00R3E; 3K00J3E

3730 - 3740 KHz

500 W

SSTV; FAX

28000 - 29700 KHz

500 W

100HA1A

7000 - 7100 KHz

500 W

100HA1A

28050 - 28150 KHz

500 W

ციფრული

7035 - 7045 KHz

500 W

ციფრული; SSTV; FAX

28200 - 29700 KHz

500 W

3K00R3E; 3K00J3E

7040 - 7100 KHz

500 W

3K00R3E; 3K00J3E

144 - 146 MHz

25 W

100HA1A; 6K00F3E;

10100 - 10150 KHz

500 W

100HA1A

430 - 440 MHz

25 W

24K00F3E;

10140 - 10150 KHz

500 W

ციფრული

 

 

3K00R3E; 3K00J3E

14000 - 14070 KHz

500 W

CW

1240 - 1300 MHz

5 W

100HA1A; 24K00F3E; 3K00R3E; 3K00J3E; 6K00A3E; 6K00F3E;

14000 - 14060 KHz

500 W

CW; (უპირატესად contest CW)

2320 - 2450 MHz

5  W

14070 - 14089 KHz

500 W

ციფრული; CW

5650 - 5850 MHz

5  W

14089 - 14099 KHz

500 W

ციფრული; (უპირატესად არა ავტომატური  packet); CW

10 - 10.5 GHz

5  W

14099 - 14101 KHz

500 W

IBP

24 -24.5 GHz

5  W

14101 - 14112 KHz

500 W

ციფრული; (უპირატესად დაგროვება-რეტრანსლაცია); PHONE; CW

47 - 47.2 GHz

5  W

14230 KHz

500 W

SSTV; FAX

75.5 - 81  GHz

5  W

18068 - 18168 KHz

500 W

100HA1A

119.98 - 120.02 GHz

5  W

18100 - 18109 KHz

500 W

ციფრული

142 - 149  GHz

5  W

18110 - 18168 KHz

500 W

3K00R3E; 3K00J3E

241 - 250  GHz

5  W