სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიომოყვარულ გოლქემ ჩაგრი ზივალისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: 54 / 7

გამოქვეყნების თარიღი თებერვალი 07, 2018 10:51

მიღების თარიღი თებერვალი 01, 2018

სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად რადიომოყვარულ გოლქემ ჩაგრი ზივალისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ  

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-9/508-18, 30.01.2018) მიმართა თურქეთის რესპუბლიკის მოქალაქე გოლქემ ჩაგრი ზივალმა, საქართველოში მისი ვიზიტის (2018 წლის 7 თებერვალი - 12 თებერვალი) პერიოდში, სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განსახორციელებლად სახმობის დროებით მინიჭების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ გოლქემ ჩაგრი ზივალს, თურქეთის რესპუბლიკის  სანაპირო დაცვის გენერალური დირექტორატის მიერ გაცემული დოკუმენტის შესაბამისად, მინიჭებული აქვს „A“  კატეგორია და სახმობი TA7AZC.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 471 მუხლის პირველი პუნქტის, საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 54-ე მუხლის მე-2 ნაწილის და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 515 მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ კენჭრისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა:

  1. მიენიჭოს რადიომოყვარულ გოლქემ ჩაგრი ზივალს სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისათვის დანართში (თან ერთვის) მითითებული სიხშირული დიაპაზონები და სახმობი ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 2018 წლის 7 თებერვალიდან 12 თებერვალის ჩათვლით:

 

რეგისტრაციის

 

 

რადიოსადგურის მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

T – 047

 

 

გოლქემ ჩაგრი ზივალი

 

ქ. ბათუმი

 

4L-TA7AZC

 

„A“ 

 

  1. რადიომოყვარული გოლქემ ჩაგრი ზივალი, რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების (IARU) მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად, ვალდებულია დაიცვას  ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო კავშირის (ITU) მიერ განსაზღვრული რადიოსამოყვარულო სამსახურის  რეგულირების ზოგადი  პრინციპები და ასევე სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები;

3. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციას (ი.ხარებავა) გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის გოლქემ ჩაგრი ზივალისთვის გაგზავნა და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნება; 

4. გადაწყვეტილება ძალაში შედის მიღებისთანავე;

5. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12  კმ., № 6) გოლქემ ჩაგრი ზივალისთვის გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

6. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტს (მ. ქადეიშვილი).

     კომისიის თავმჯდომარე                                                                                          კ. ბექაური

      კომისიის წევრი                                                                                                                           ვ. აბაშიძე

      კომისიის წევრი                                                                                                                           ე. ასანიძე

      კომისიის წევრი                                                                                                                           გ. ფრუიძე

      კომისიის წევრი                                                                                                                           მ. ქათამაძე

 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის

2018  წლის პირველი თებერვლის  №              გადაწყვეტილების

 

დანართი

 

 

 

 

A კატეგორია

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz

472 – 479 kHz

1810 - 1838 KHz

100 W 

1 W

   1000 W

CW

18110 - 18168 KHz

1000 W

phone; CW

1838 - 1840 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); CW

21000 - 21080 KHz

1000 W

CW

1840 - 1850 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); 3K00R3E; 3K00J3E; CW

21080 - 21100 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

3500 - 3510 KHz

1000 W

DX; CW

21100 - 21120 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

3500 - 3560 KHz

1000 W

CW; (უპირატესად contest CW

21120 - 21149 KHz

1000 W

CW

3560 - 3580 KHz

1000 W

CW

21149 - 21151 KHz

1000 W

IBP

3580 - 3590 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

21151 - 21450 KHz

1000 W

phone; CW

3590 - 3600 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

21340 KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

3600 - 3620 KHz

1000 W

ციფრული; CW

24890 - 24920 KHz

1000 W

CW

3600 - 3650 KHz

1000 W

phone, (უპირატესად contest phone); CW

24920 - 24929 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

3650 - 3775 KHz

1000 W

phone; CW

24929 - 24931 KHz 24930 - 24990 KHz

1000 W

IBP                             phone, CW

3700 - 3800 KHz

1000 W

phone, (უპირატესათ contest phone); CW

24930 - 24990 KHz

1000 W

phone; CW

3730 - 3740 KHz

1000 W

SSTV; FAX,phone, CW

28000 - 28050 KHz

1000 W

CW

3775 - 3800 KHz

1000 W

Dx phone; CW

28050 - 28120 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

7000 - 7035 KHz

1000 W

CW

28120 - 28150 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

7035 - 7040 KHz

1000 W

ციფრული; ( PACKET-ის გარდა); SSTV; FAX; CW

28150 - 28190 KHz

1000 W

CW

7040 - 7045 KHz

1000 W

ციფრული; ( PACKET-ის გარდა); SSTV; FAX; phone; CW

28190 - 29199 KHz

1000 W

რეგიონალური, IBP დროითი დაყოფით

7045 - 7100 KHz

1000 W

phone; CW

28201 - 28225 KHz

1000 W

მუდმივადმოქმედი IBP

7100 - 7200 KHz

1000 W

phone

28225 - 29200 KHz

1000 W

phone; CW

10100 - 10140 KHz

1000 W

CW

28680 KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

10140 - 10150 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); CW

29200 - 29300 KHz

1000 W

ციფრული ; (NBFM PACKET); phone; CW

14000 - 14070 KHz

1000 W

CW

29300 - 29520 KHz

1000 W

თანამგზავრული downeink

14000 - 14060 KHz

1000 W

CW; (უპირატესად contest CW)

29510 - 29700 KHz

1000 W

phone; CW

14070 - 14089 KHz

1000 W

ციფრული; CW

144 - 146 MHz

100 W

ციფრული; 6K00F3E; 24K0F3E; 3K00R3E; 3K00J3E

14089 - 14099 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად არა ავტომატური  packet); CW

430 -440 MHz

100 W

3K00R3E; 3KOOJ3E; 6K00F3E; 24K0F3E

14099 - 14101 KHz

1000 W

IBP

1240 - 1300 MHz

10 W

ციფრული

14101 - 14112 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად დაგროვება-რეტრანსლაცია); PHONE; CW

2300 - 2450 MHz

10 W

3K00R3E

14112 - 14125 KHz

1000 W

phone; CW

5650 - 5850 MHz

10 W

3K00J3E

14125 - 14300 KHz

1000 W

phone, (უპირატესად contest phone); CW

10 - 10.5 GHz

5 W

 

 

14230  KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

24 -24.05 GHz

5 W

6K00A3E

24.05 -24.25 GHz

14300 - 14350 KHz

1000 W

phone; CW

47 - 47.2 GHz

5 W

6K00F3E

 

18068 - 18100 KHz

1000 W

CW

76 - 81 GHz

5 W

 

77.5 - 78 GHz

18100 - 18109 KHz

1000 W

ციფრული; CW

134 - 136 GHz

5 W

24KOF3E

136 - 141 GHz

18109 - 18111 KHz

 

IBP

241 - 248 GHz

5 W

 

 

 

 

248 - 250 GHz

5 W