საქართველოს კანონი საავტორო და მომიჯნავე უფლებების შესახებ

ნომერი: /

გამოქვეყნების თარიღი მაისი 10, 2017

მიღების თარიღი ივნისი 22, 1999

კოდიფიცირებული ვერსია: 12.06.2015

თანდართული დოკუმენტები: