გადაწყვეტილება N 22 შ . პ . ს .” TV - 33 ”- ს ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებისა და უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში სათანადო მონაცემების შეტანის შესახებ

ნომერი: 22 / 1

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 27, 2000

მიღების თარიღი ნოემბერი 27, 2000

შ.პ.ს.”TV-33”-ს ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებისა და

უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში სათანადო მონაცემების შეტანის შესახებ

საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისია აღნიშნავს რა, რომ შ.პ.ს. „ TV-33” მასზე გაცემული 24 ლიცენზიიდან ამჟამად იყენებს მხოლოდ ქ.თბილისში ლიცენზირებული სატელევიზიო მაუწყებლობის სიხშირეს, „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 54-ე მუხლისა და "კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელთა ხელახალი რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ" კომისიის დადგენილების მე-2 მუხლის შესაბამისად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა :

 

1.      გატარდეს ხელახალ რეგისტრაციაში შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება  შ.პ.ს. „TV-33” ( რეგისტრირებული ქ.თბილისის ისნის რაიონის 1997 წლის 16 ივლისის N7/4-784 დადგენილებით):

ა) N326 ლიცენზია გაცემული 11.09.97 წ - მოქმედების ვადა ხუთი( 5 ) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 33-ე სატელევიზიო არხი 1კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  (ქ. თბილისი).

ბ) N479 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წ. – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული  დიაპაზონის 27-ე სატელევიზიო არხი 0,5 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  (ქ. ახალქალაქი).

გ) N480 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 22-ე სატელევიზიო არხი 1 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით (ქ. გორი).

დ) N481 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 22-ე სატელევიზიო არხი 1 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. დედოფლისწყარო).

ე) N482 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 25-ე სატელევიზიო არხი 1 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. დმანისი).

ვ) N483 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 27-ე სატელევიზიო არხი 0,5 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ბათუმი).

ზ) N484 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 25-ე სატელევიზიო არხი 1 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ფოთი).

თ) N485 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 33-ე სატელევიზიო არხი 5 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ქუთაისი).

ი) N486 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 33-ე სატელევიზიო არხი 1 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ყვარელი).

კ) N487 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 21-ე სატელევიზიო არხი 0,5 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ახალციხე).

ლ) N488 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 21-ე სატელევიზიო არხი 0,5 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. მარნეული).

მ) N489 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 21-ე სატელევიზიო არხი 0,2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ბორჯომი).

ნ) N490 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 43-ე სატელევიზიო არხი 1 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. თელავი).

ო) N491 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 21-ე სატელევიზიო არხი 0,2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. მარტვილი).

პ) N492 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 41-ე სატელევიზიო არხი 0,5 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ზუგდიდი).

ჟ) N493 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 21-ე სატელევიზიო არხი 0,2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ტყიბული).

რ) N494 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 25-ე სატელევიზიო არხი 0,5 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ჭიათურა).

ს) N495 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 25-ე სატელევიზიო არხი 0,2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ხაშური).

ტ) N496 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 39-ე სატელევიზიო არხი 0,2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ზესტაფონი).

უ) N497 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 23-ე სატელევიზიო არხი 0,2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ოზურგეთი).

ფ) N498 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 25-ე სატელევიზიო არხი 0,2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. ჩოხატაური).

ქ) N499 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ხუთი (5) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 35-ე სატელევიზიო არხი 2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. თბილისი).

ღ) N500 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ათი (10) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – დეციმეტრული დიაპაზონის 30-ე სატელევიზიო არხი 2 კვტ სიმძლავრის გადამცემის გამოყენებით  ( ქ. თბილისი).

ყ) N503 ლიცენზია გაცემულია 21.04.98 წელი – მოქმედების ვადა ხუთი (5) წელი.

ლიცენზიის სახეობა – სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება.

ლიცენზიის საგანი – მიწისზედა თანამგზავრული სადგურის ექსპლუატაცია 14345 მგჰც სამუშაო სიხშირის 100 ვტ - იანი გადამცემის გამოყენებით.

2.      შ.პ.ს. „TV-33”-მა  „საქართველოს ზოგიერთ საკანონმდებლო აქტში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ” საქართველოს კანონის ამოქმედების შემდგომ აღნიშნულ კანონს შეუსაბამოს მის მიერ ლიცენზიით ნებადართული საქმიანობის განხორციელება;

3.  შეტანილ იქნეს სათანადო მონაცემები კომისიის უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში;

4. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს იურიდიული სამსახურის უფროსს გ. კვერენჩხილაძეს.

კომისიის  თავმჯდომარე :                                                                       ვ. აბაშიძე