„ადგილობრივი ციფრული მიწისზედა სატელევიზიო ქსელების უზრუნველსაყოფად ადგილობრივი საეთერო ტელემაუწყებლებისათვის რადიოსიხშირული რესურსით სარგებლობის უფლების მინიჭების თაობაზე” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2014 წლის 28 ნოემბრის №661/13 გადაწყვეტილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ

ნომერი: 556 / 19

გამოქვეყნების თარიღი აგვისტო 17, 2016 18:23

მიღების თარიღი აგვისტო 11, 2016

თანდართული დოკუმენტები: