შპს „დიჯი+“-ის მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადებების განხილვის თაობაზე

ნომერი: გ-19-1 / 651

გამოქვეყნების თარიღი ნოემბერი 22, 2019 18:04

მიღების თარიღი ნოემბერი 21, 2019

შპს „დიჯი+“-ის მაუწყებლად ავტორიზაციის განცხადებების განხილვის თაობაზე 

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებებით მიმართა შპს „დიჯი+“-მა (ს/ნ 445566021) (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-6/4316, 08.11.2019; №შ-19-6/4315, 08.11.2019; №შ-19-6/4314, 08.11.2019; №შ-19-6/4299, 08.11.2019;№შ-19-6/4300,   08.11.2019;   №შ-19-6/4313,   08.11.2019;   №შ-19-6/4312,   08.11.2019;   №შ-19-6/4311, 08.11.2019;  №შ-19-6/4310,  08.11.2019;  №შ-19-6/4309,  08.11.2019;  №შ-19-6/4308,  08.11.2019;  №შ-19-6/4307, 08.11.2019; №შ-19-6/4306, 08.11.2019; №შ-19-6/4305, 08.11.2019; №შ-19-6/4304, 08.11.2019; №შ-19-6/4302, 08.11.2019; №შ-19-6/4301, 08.11.2019;) ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის შესაბამისად ავტორიზაციის გავლის თაობაზე. კერძოდ, განცხადების შესაბამისად, შპს „დიჯი+“ ითხოვს მაუწყებლობის სფეროში  ავტორიზაციას 17 სპეციალიზებულ არხზე შემდეგი პირობებით: ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი - 16 არხი ფასიანი; ერთი არხი უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - 16 არხი ფასიანი; ერთი არხი უფასო;

თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

კომისია    აღნიშნავს,    რომ    შპს    „დიჯი+“-ს    ავტორიზაციის    გავლა    სურს    ფასიანი ხელმისაწვდომობით შემდეგ  16 სპეციალიზებულ არხზე:

ა) სერიალები, ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Series”);

ბ) მუსიკალური - როკი, მეტალი, პოპ-როკი (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Pulse”);

გ) ახალი ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Premiere”);

დ)   სამოგზაურო   ბლოგები,   მუსიკალური   კლიპები,   ფილმები   და   გადაცემები   (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+4K”);

ე) მძაფრსიუჟეტიანი ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Action”);

ვ) მუსიკალური (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Music”);

ზ) საბავშვო ანიმაციური ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Kids”);

თ) მუსიკალური ჰიტები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Idol”);

ი) საშინელებათა ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Horror”);

კ) ქართული ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Georgian”);

ლ) საოჯახო გასართობი და ანიმაციური ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Family”);

მ) დრამა, სასიყვარულო სიუჟეტის ფილმები(ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Drama”);

ნ) დოკუმენტური ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Documentary”); ო) კომედიური ჟანრის ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Comedy”); პ) მუსიკალური -ჰიპ-ჰოპი, რნბ, რეპი (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Base”); ჟ) ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+Cinema”).

შპს „დიჯი+“-ს ავტორიზაციის გავლა სურს უფასო ხელმისაწვდომობით შემდეგ ერთ სპეციალიზებულ არხზე - მხატვრული და დოკუმენტური ფილმები, შემეცნებითი გადაცემები, მუსიკალური კლიპები და ანიმაციური ფილმები (ბრენდული სახელწოდება - “DIGI+HD”).

კომისია აღნიშნავს, რომ შპს „დიჯი+“-ის მიერ კომისიაში წარმოდგენილია „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 მუხლით გათვალისწინებული დოკუმენტაცია, კერძოდ:

1. კომპანიის განცხადება;

2.  შპს  „დიჯი+“-ის  ამონაწერი  მეწარმეთა  და  არასამეწარმეო  (არაკომერციული)  იურიდიული პირების რეესტრიდან;

3. განსახორციელებელი სამაუწყებლო კონცეფციები;

4. განსახორციელებელი საქმიანობის დაფინანსების გეგმა და ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ;

5. საკუთარი პასუხისმგებლობით შევსებული შესაბამისობის დეკლარაცია;

6. ინფორმაცია განცხადებული საწესდებო კაპიტალისა და მისი განაღდებული ნაწილის შესახებ (აუდიტორის მიერ დადასტურებული);

7. ინფორმაცია აქტივებისა და პასივების შესახებ (აუდიტორის მიერ დადასტურებული);

6. საკუთარი პასუხისმგებლობითა და ”მაუწყებლობის სფეროში ლიცენზიის მისაღებად ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ წარმოსადგენი ქონებრივი დეკლარაციების ფორმების დამტკიცების თაობაზე” კომისიის 2013 წლის 23 აგვისტოს №7 დადგენილებით დამტკიცებული ფორმების შესაბამისად შევსებული - მნიშვნელოვანი წილის მფლობელ პარტნიორთა/აქციონერთა ქონებრივი დეკლარაცია ასევე ინფორმაცია საწესდებო კაპიტალისა და აქტივების საკუთრებისა და წარმოშობის შესახებ.

კომისია აღნიშნავს, რომ 2019 წლის 8 ნოემბერს შპს „დიჯი+“-ის მიერ წარმოდგენილი განცხადებების მე-6 და მე-8 პუნქტები შეუსაბამოდ იყო შევსებული. კერძოდ ყველა განცხადების მე-6 პუნქტში   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგიებში   მითითებული   იყო   მხოლოდ ინტერნეტით მაუწყებლობა, მაშინ როდესაც თექვსმეტი განცხადების მე-8 პუნქტში მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობაში მითითებული იყო ინტერნეტით ფასიანი მაუწყებლობა და მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით ასევე ფასიანი მაუწყებლობა, ხოლო ერთ განაცხადში   ინტერნეტით    უფასო    მაუწყებლობა    და    მაუწყებლობის  გავრცელების სხვა ტექნოლოგიების გამოყენებით ასევე უფასო მაუწყებლობა. შესაბამისად დასაზუსტებელი იყო მაუწყებლობის ტექნოლოგიები.

განცხადებების თანდართულ დოკუმენტებში ხარვეზით იყო წარმოდგენილი დაფინანსების გეგმა და ინფორმაცია დაფინანსების წყაროების შესახებ, კერძოდ არ იყო მითითებული თუ რა პერიოდზეა გაწერილი გეგმა; ასევე კითხვები არსებობდა დაფინანსების გეგმაში მითითებულ თანხებთან და    ტელევიზიის მომავალ დაფინანსებასთან დაკავშირებით მაშინ, როდესაც მნიშვნელოვანი წილის მფლობელ პარტნიორთა/აქციონერთა ქონებრივი დეკლარაციის ფორმაში არ იყო მითითებული არანაირი ქონება.

კომისიამ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 451  მუხლის მე-5 პუნქტის საფუძველზე განმცხადებელს ზემოაღნიშნული ინფორმაციის წარმოდგენისთვის  განუსაზღვრა 5 სამუშაო დღის ვადა (წერილი №გ-19-03/3408, 14.11.2019წ.). შპს „დიჯი+“-მა ზემოაღნიშნული ინფორმაცია კომისიაში წარმოადგინა 2019 წლის 15 ნოემბერს (№შ-19-6/4405).

შპს „დიჯი+“-მა 2019 წლის 15 ნოემბრის წერილში დააზუსტა, რომ კომპანიას სურს გავრცელდეს ინტერნეტით და საკუთარი ქსელის საშუალებით (კომპანიას ასევე სურს ავტორიზაციის გავლა ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში მაუწყებლობის ტრანზიტზე). წერილში ასევე აღნიშნულია, რომ კომპანიის შემდგომი დაფინანსება მოხდება მაუწყებლობის ტრანზიტიდან მიღებული შემოსავლებით.

კომისია აღნიშნავს, რომ „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე მუხლის მე-2 პუნქტის და 371  მუხლის პირველი პუნქტის გ) ქვეპუნქტის შესაბამისად მაუწყებლობის სფეროში ავტორიზებული პირი არ შეიძლება იყოს:

ა)ადმინისტრაციული ორგანო, გარდა უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებისა; ბ) ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირი, სხვა საჯარო მოხელე;

გ) ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიული პირი;

დ) პოლიტიკური პარტია, პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირი;

ე) ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული იურიდიული პირი;

ვ)იურიდიული პირი, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

ამავე კანონის 37-ე მუხლის მე-3 პუნქტის შესაბამისად ავტორიზებული პირი აგრეთვე არ შეიძლება იყოს პირი, რომლის ბენეფიციარი მესაკუთრე არის სხვა სახელმწიფოს ამ მუხლის მე-2 პუნქტის „ა“, „ბ“ ან „გ“ ქვეპუნქტით განსაზღვრული პირი/ორგანო, გარდა საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

ადმინისტრაციული წარმოების პროცესში კომისიის მიერ შესწავლილ იქნა  შპს „დიჯი+“-ის მიერ წარმოდგენილი, საკუთარი პასუხისმგებლობით შევსებული შესაბამისობის დეკლარაცია, ამავე დროს, კომისიის მიერ უფლებამოსილებისა და შესაძლებლობების ფარგლებში, საჯაროდ ხელმისაწვდომი წყაროებიდან გადამოწმებულ იქნა დეკლარაციაში მითითებული ინფორმაციის შესაბამისობა „მაუწყებლობის შესახებ“ საქართველოს კანონის 37-ე და 371 მუხლით გათვალისწინებულ  მოთხოვნებთან,  კერძოდ:  წარმოდგენილი  დოკუმენტაციის  თანახმად  შპს „დიჯი+“-ის დირექტორია მერაბ მურვანიძე (პ/ნ 61001019450), 35%-იანი გიორგი მურვანიძე (პ/ნ 61001074758) და 65%-იანი წილის მფლობელია დავით ახლოური (პ/ნ 06001008459), შესაბამისობის დეკლარაციით კომპანიის დირექტორი ადასტურებს, რომ ავტორიზაციის მსურველი ან/და მისი ბენეფიციარი მესაკუთრე არ წარმოადგენს: საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს ადმინისტრაციულ ორგანოს, ადმინისტრაციული ორგანოს თანამდებობის პირს, სხვა საჯარო მოხელეს, ადმინისტრაციულ ორგანოსთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე იურიდიულ პირს. საქართველოს ან სხვა სახელმწიფოს  პოლიტიკურ პარტიას, პოლიტიკური პარტიის თანამდებობის პირს; ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებულ იურიდიულ პირს; იურიდიულ პირს, რომლის წილს ან აქციებს პირდაპირ ან ირიბად ფლობს ოფშორულ ზონაში რეგისტრირებული პირი.

კომისია აღნიშნავს, რომ კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფის მიერ გადამოწმდა შპს „დიჯი+“-ის  დირექტორის და დამფუძნებლების მერაბ მურვანიძის (პ/ნ 61001019450), გიორგი მურვანიძის (პ/ნ 61001074758) და დავით ახლოურის (პ/ნ 06001008459), მონაცემები საჯაროდ ხელმისაწვდომ თანამდებობის პირთა ქონებრივი დეკლარაციების ვებ-გვერდზე www.declaration.gov.ge. გადამოწმების შედეგად მერაბ მურვანიძის (პ/ნ 61001019450), გიორგი მურვანიძის (პ/ნ 61001074758) და დავით ახლოურის (პ/ნ 06001008459), მიერ შევსებული ქონებრივი მდგომარეობის დეკლარაციები მითითებულ ვებ- გვერდზე არ იძებნება. ასევე ზემოაღნიშნული ფიზიკური პირების მონაცემები გადამოწმდა მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანებების (პარტიების) რეესტრის ვებ-გვერდზე www.napr.gov.ge გადამოწმების შედეგად მერაბ მურვანიძის (პ/ნ 61001019450), გიორგი მურვანიძის (პ/ნ 61001074758) და დავით ახლოურის (პ/ნ 06001008459), მონაცემები მითითებულ ვებ-გვერდზე არ იძებნება.

კომისია ასევე აღნიშნავს, რომ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის მე-60 მუხლის პირველი პუნქტის თანახმად, პირს უფლება აქვს, დამოუკიდებლად ან მასთან ურთიერთდამოკიდებულების მქონე პირთან ერთად თითო მომსახურების ზონაში ფლობდეს არაუმეტეს 1 საერთო საეთერო სატელევიზიო არხს და 1 საერთო საეთერო რადიოარხს. შესაბამისად კომისიის მიერ გადამოწმდა შპს „დიჯი+“-ის მისი დირექტორის და დამფუძნებლების აფილირება მაუწყებლობის  სფეროში  ავტორიზაციის  ან  ლიცენზიის  მფლობელ  სხვა  პირებთან. კომისიის უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში შპს „დიჯი+“-ის მისი დირექტორის და დამფუძნებლების აფილირება ლიცენზიის ან ავტორიზაციის მფლობელ სხვა პირებთან არ ფიქსირდება.

კომისია აღნიშნავს, რომ 2019 წლის   21 ნოემბრის სხდომას ესწრებოდა შპს „დიჯი+“-ის დირექტორი მერაბ მურვანიძე.

კომისია აღნიშნავს, რომ ”მაუწყებლობის შესახებ” საქართველოს კანონის 38-ე მუხლის მე-10 პუნქტის შესაბამისად ავტორიზაცია, ავტორიზაციის პირობების მოდიფიცირება და მაუწყებლის ინიციატივით ავტორიზაციის შეჩერება ან გაუქმება ხორციელდება მარტივი ადმინისტრაციული წარმოების წესით.

ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, კომისიას მიაჩნია, რომ უნდა განხორციელდეს შპს „დიჯი+“-ის მაუწყებლად ავტორიზაცია და მისი მონაცემების რეგისტრაცია კომისიის ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში.

ყოველივე    ზემოაღნიშნულიდან    გამომდინარე,    კომისიამ,    „მაუწყებლობის  შესახებ“ საქართველოს კანონის 451 და 38-ე მუხლების შესაბამისად, კენჭისყრის შედეგად, ერთხმად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (სერიალები, ფილმები) ტელემაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

2. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ)  მაუწყებლობის  ქვესახეობა:  სპეციალიზებული  (მუსიკალური  -  როკი,  მეტალი,  პოპ-როკი) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

3. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (ახალი ფილმები) ტელემაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა:

ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

4. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (სამოგზაურო ბლოგები, მუსიკალური კლიპები, ფილმები და გადაცემები) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

5. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მძაფრსიუჟეტიანი ფილმები) ტელემაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

6. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მუსიკალური) ტელემაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

7. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის      ქვესახეობა:      სპეციალიზებული      (საბავშვო      ანიმაციური      ფილმები) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

8. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (მუსიკალური ჰიტები) ტელემაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

9. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (საშინელებათა ფილმები) ტელემაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

10. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (ქართული ფილმები) ტელემაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ)      მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

11. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (საოჯახო გასართობი და ანიმაციური ფილმები) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

12. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ)  მაუწყებლობის  ქვესახეობა:  სპეციალიზებული  (დრამა,  სასიყვარულო  სიუჟეტის  ფილმები) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ)     მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

13. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (დოკუმენტური ფილმები) ტელემაუწყებლობა; დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

14. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ)  მაუწყებლობის      ქვესახეობა:      სპეციალიზებული    (კომედიური      ჟანრის ფილმები) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

15. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ)     მაუწყებლობის    ქვესახეობა:    სპეციალიზებული    (მუსიკალური    -ჰიპ-ჰოპი,    რნბ,    რეპი) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

16. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“  (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ) მაუწყებლობის ქვესახეობა: სპეციალიზებული (ფილმები) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -ფასიანი;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - ფასიანი; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31დეკემბრამდე.

17. გატარდეს ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შპს „დიჯი+“ (ს/ნ 445566021) შემდეგი საავტორიზაციო პირობებით:

ა) მაუწყებლობის სახე: ტელემაუწყებლობა;

ბ) მაუწყებლობის სახეობა: კერძო მაუწყებლობა;

გ)  მაუწყებლობის  ქვესახეობა:  სპეციალიზებული  (მხატვრული  და  დოკუმენტური  ფილმები, შემეცნებითი გადაცემები, მუსიკალური კლიპები და ანიმაციური ფილმები) ტელემაუწყებლობა;

დ) მაუწყებლობის ენა/ენები: ქართული, ინგლისური;

ე) მაუწყებლობის მინიმალური ხანგრძლივობა დღე-ღამის განმავლობაში: 15 საათი;

ვ)   მაუწყებლობის   გავრცელების   ტექნოლოგია   და   აღნიშნულის   შესაბამისად   მაუწყებლობის გავრცელების გეოგრაფიული არეალი:

ვ.ა) ინტერნეტი (საქართველო);

ვ.ბ) მაუწყებლობის    გავრცელების    სხვა    ტექნოლოგიები    -    მაუწყებლობის    ტრანზიტზე ავტორიზებული პირის შპს „დიჯი+“-ის ქსელის საშუალებით;

ზ) მაუწყებლობის ხელმისაწვდომობა: ზ.ა) ინტერნეტი -უფასო;

ზ.ბ) მაუწყებლობის გავრცელების სხვა ტექნოლოგიები  - უფასო; თ) მაუწყებლობის დაწყების ვადა: 2019 წლის 31 დეკემბრამდე.

18. შპს „დიჯი+“  ვალდებულია:

ა) დაიცვას მაუწყებლობის სფეროში მოქმედი კანონმდებლობა, მათ შორის, კომისიის დადგენილებები და გადაწყვეტილებები; მაუწყებლობის სფეროში მოქმედ კანონმდებლობაში ცვლილებების შეტანის შემთხვევაში უზრუნველყოს ავტორიზებული საქმიანობის მათთან შესაბამისობა;

ბ)  დაიცვას  ავტორიზაციის  ყველა  პირობა,  რომლებიც  მის  საავტორიზაციო  განცხადებებშია ასახული;

გ) თავის საქმიანობაში დაიცვას პირთა უფლებები, თავისუფლებები და კანონიერი ინტერესები, წინასწარ აცნობოს მომხმარებელს მომსახურების პირობების შესაძლო ცვლილების შესახებ;

დ)  ყოველკვირეულად  გამოაქვეყნოს  და  კომისიას  მიაწოდოს  მომდევნო  კვირის  პროგრამების განრიგი, პროგრამების დასახელებისა და მოკლე ანოტაციის მითითებით;

ე) გამოყენებული ტექნიკური საშუალებები და განხორციელებული მომსახურების ხარისხი შეუსაბამოს საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედ ნორმატივებსა და სტანდარტებს, იქონიოს შესაბამისობის სერტიფიკატი; დაიცვას გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების ექსპლუატაციის წესი;

ვ) კომისიას წარუდგინოს მაუწყებლობის პროცესში ტელეპროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაცია; უზრუნველყოს ავტორიზაციით განსაზღვრული საქმიანობის დაწყებამდე 10 დღით ადრე კომისიისთვის მის მიერ მაუწყებლობის პროცესში ტელეპროგრამების გავრცელების უფლებამოსილების დამადასტურებელი დოკუმენტაციის წარდგენა.

ზ)  იქონიოს  თვითრეგულირების  ეფექტიანი  მექანიზმი,  რომელიც  უზრუნველყოფს  საჩივრების განხილვასა და მათზე დროულ და დასაბუთებულ რეაგირებას.

19.   დაევალოს   კომისიის   აპარატის   სამართლებრივი   დეპარტამენტის   ავტორიზაციისა   და ლიცენზირების ჯგუფს (ნ. ლორთქიფანიძე):

ა) სათანადო მონაცემების კომისიის ავტორიზებულ პირთა უწყებრივ რეესტრში შეტანა; ბ) ამონაწერის გაცემის უზრუნველყოფა;

20. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციას:

ა)     აღნიშნული     გადაწყვეტილების დამოწმებული   ასლის  შპს    „დიჯი+“-სთვის    გაგზავნა    (ნ. ჯავახიძე);

ბ)    აღნიშნული  გადაწყვეტილების      კომისიის     ოფიციალურ      ვებ-გვერდზე    (www.gncc.ge)

გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე).

21.  გადაწყვეტილება     შეიძლება     გასაჩივრდეს     ქ.     თბილისის     საქალაქო     სასამართლოს ადმინისტრაციულ  კოლეგიაში  (ქ.  თბილისი,  დავით  აღმაშენებლის  ხეივანი  მე-12  კმ.;  N6)  შპს „დიჯი+“-სთვის ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

22. აღნიშნული გადაწყვეტილება ძალაში შევიდეს შპს „დიჯი+“-სთვის ჩაბარებისთანავე;

23. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების მე–18 პუნქტის შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის აუდიო-ვიზუალური მედია მომსახურებების რეგულირების დეპარტამენტს (ი. მახარაძე);

24. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე (გარდა მე–18 და მე-19 პუნქტებისა) დაევალოს კომისიის აპარატის სამართლებრივი დეპარტამენტის ავტორიზაციისა და ლიცენზირების ჯგუფს (მ. ქადეიშვილი).

კახი ბექაური   თავმჯდომარე

ვახტანგ აბაშიძე   წევრი

მერაბ ქათამაძე   წევრი

თანდართული დოკუმენტები: