შპს „მაგთიკომის“ რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F10 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების შესახებ

ნომერი: გ-19-6 / 358

გამოქვეყნების თარიღი ივნისი 14, 2019 18:10

მიღების თარიღი ივნისი 13, 2019

თანდართული დოკუმენტები: