პროექტი: შპს „ჯეოსელში“ (ს/კ 203841940) 100%-იანი წილის გასხვისებისა და ამ წილის სს “სილქნეტის“ (ს/კ 204566978) მიერ შეძენაზე თანხმობის მიცემის საკითხის განხილვის შესახებ

სხდომის თარიღი: მარტი 13, 2018 15:00

გამოქვეყნების თარიღი მარტი 09, 2018 10:07

თანდართული დოკუმენტები: