საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №02 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი: იანვარი 25, 2018 15:00

გამოქვეყნების თარიღი იანვარი 22, 2018 17:39

პროექტი

 საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 02 ზეპირი მოსმენის სხდომის  დღის წესრიგი

               ქ. თბილისი   2018 წლის 25 იანვარი, 15:00 საათი 

  1.  ააიპ ”კლასიკური მუსიკის ხელშეწყობის ასოციაციის“ კერძო მაუწყებლობის №B86 ლიცენზიის გაუქმებისა და კომისიის 2016 წლის 15 დეკემბრის N804/6 გადაწყვეტილების ძალადაკარგულად გამოცხადების თაობაზე (მომხს. მ.ქადეიშვილი - ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტის უფროსი).