საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №33 ზეპირი მოსმენის სხდომის დღის წესრიგი

სხდომის თარიღი:

გამოქვეყნების თარიღი

 

პროექტი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის №33 ზეპირი მოსმენის  სხდომის დღის  წესრიგი

 

 

ქ. თბილისი                                                                        2013  წლის 04 ოქტომბერი, 16:00 საათი

1.  შპს ტელეკომპანია „I სტერეოს“ კერძო მაუწყებლობის №B20 ლიცენზიის მოქმედების ვადის გაგრძელების თაობაზე საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ (მომხს. მ.ქადეიშვილი – ადმინისტრაციული დეპარტამენტის მთავარი სპეციალისტი);