სააბონენტო ნომრის პორტაბელურობის დებულებაში განხორციელებული ცვლილებები

სექტემბერი 29, 2014 9:53

თანდართული დოკუმენტები: