კომისიის N120/18 გადაწყვეტილება შპს „ანრი 109“-ს

მაისი 04, 2017 13:52

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ანრი 109“-ს  ვერ ჩაბარდა კომისიის 2017 წლის 23 თებერვლის N120/18 გადაწყვეტილება - შპს „ანრი 109“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე“.  შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: