კომისიის N236/18 გადაწყვეტილება შპს "სამნეტ (samnet)“-ს

მაისი 18, 2017 11:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "სამნეტ (samnet)”-ს  ვერ ჩაბარდა კომისიის 2017 წლის 6 აპრილის  N236/18 გადაწყვეტილება „შპს სამნეტ (samnet)“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე.  შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვტილების დამოწმებული ასლი  საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: