კომისიის N371/18 გადაწყვეტილება შპს "TV 3”-ს

ივნისი 26, 2017 12:28

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "TV 3”-ს ვერ ჩაბარდა კომისიის 2017 წლის 1 ივნისის  N371/18 გადაწყვეტილება შპს "TV 3“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე. შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვტილების დამოწმებული ასლი  საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: