კომისიის N393/18 გადაწყვეტილება შპს „ანრი 109“-ს

ივლისი 11, 2017 11:57

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ანრი 109“-ს  ვერ ჩაბარდა კომისიის 2017 წლის 15 ივნისის N393/18 გადაწყვეტილება - შპს „ანრი 109“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე“. შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: