კომისიის N776/18 გადაწყვეტილება შპს "iConnect”-ს

იანვარი 29, 2018 16:00

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „iConnect„-ს ვერ ჩაბარდა კომისიის 2017 წლის 30 ნოემბრის  N776/18 გადაწყვეტილება შპს „iConnect„-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე. შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვტილების დამოწმებული ასლი საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: