კომისიის2017 წლის 21 სექტემბრის N620/18 გადაწყვეტილება შპს "ვიფი ლინე"-ს

ნოემბერი 03, 2017 18:07

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ვიფი ლინე“-ს ვერ ჩაბარდა კომისიის 2017 წლის 21 სექტემბრის  N620/18 გადაწყვეტილება შპს „ვიფი ლინე“-სთვის  ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე დაწყებული ადმინისტრაციული წარმოების შეწყვეტის შესახებ. შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვტილების დამოწმებული ასლი  საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: