შეტყობინება შპს "გეო ვლანს"

თებერვალი 16, 2018 13:04

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "გეო ვლანს"-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს "გეო ვლანისთვის" ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს "გეო ვლანისთვის" გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: