შეტყობინება შპს "ICONNECT"-ს

ივლისი 27, 2017 17:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "ICONNECT"-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს "ICONNECT"-ისთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს "ICONNECT"-ისათვის გაგზავნილი შეტყობინება ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: