შეტყობინება შპს "iConnect"-ს

სექტემბერი 15, 2017 10:45

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის არა ერთი მცდელობის მიუხედავად შპს "iConnect”-ს  ვერ ჩაბარდა კომისიის 2017 წლის 3 აგვისტოს  N520/18 გადაწყვეტილება -„შპს „iConnect“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე“.  შესაბამისად, კომისიის გადაწყვეტილების ძალაში შესვლის მიზნით აღნიშნული გადაწყვტილების დამოწმებული ასლი  საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: