შეტყობინება შპს "ნისას"

თებერვალი 13, 2017 19:14

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ნისას"-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს „ნისას“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს „ნისას“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: