შეტყობინება შპს „ტელერადიო კომპანია ატვ-12“-ს

მაისი 29, 2017 15:20

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს „ტელერადიო კომპანია ატვ-12“-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს „ტელერადიო კომპანია ატვ-12“-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს „ტელერადიო კომპანია ატვ-12“-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: