შეტყობინება შპს "TV3"-ს

მაისი 29, 2017 15:16

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მცდელობის მიუხედავად შპს "TV3"-ს ვერ ჩაბარდა შეტყობინება შპს "TV3"-სთვის ადმინისტრაციული პასუხისმგებლობის დაკისრების თაობაზე საკითხის განხილვის, სხდომის ჩატარების ადგილისა და თარიღის შესახებ. შესაბამისად, კომპანიის ადმინისტრაციულ წარმოებაში მონაწილეობის უზრუნველსაყოფად შპს "TV3"-სთვის გაგზავნილი შეტყობინება საჯაროდ ქვეყნდება კომისიის ოფიციალურ ვებგვერდზე.

თანდართული დოკუმენტები: