გაზეთების, სამეცნიერო ჟურნალებისა და პერიოდული გამომცემლობის შესყიდვაზე (თანმდევი მომსახურებით) გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი გამოცხადდა

დეკემბერი 29, 2010

თანდართული დოკუმენტები: