კომისიის სხდომების live stream-ის საშუალებით ტრანსლირებისთვის აუცილებელი პროგრამული უზრუნველყოფისა და აპარატურის, აგრეთვე სათანადო ტექნიკური მომსახურების შესყიდვა

მაისი 24, 2017 16:18