ადგილობრივი მულტიპლექს ოპერატორების ქსელში დაკავებული რესურსის, ფასების და დაშვების რიგითობის შესახებ ინფორმაცია

სექტემბერი 08, 2017 10:11

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აქვეყნებს ადგილობრივი მულტიპლექს ოპერატორების ქსელში დაკავებული რესუსრის, ფასების და დაშვების რიგითობის თაობაზე ინფორმაციას. ასევე, მულტიპლექს ოპერატორის მომსახურების პირობების და საფასურის თაობაზე დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ოფერტების გვერდზე, რომელიც გამოქვეყნებულია შემდეგ ელექტრონულ მისამართზე: http://gncc.ge/ge/regulation/offerts

 

თანდართული დოკუმენტები: