ადგილობრივი მულტიპლექს ოპერატორების ქსელში დაკავებული რესურსის, ფასების და დაშვების რიგითობის შესახებ ინფორმაცია

აპრილი 04, 2018 11:55

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აქვეყნებს ადგილობრივი მულტიპლექს ოპერატორების ქსელში დაკავებული რესუსრის, ფასების და დაშვების რიგითობის თაობაზე ინფორმაციას. ასევე, მულტიპლექს ოპერატორების მომსახურების პირობების და საფასურის თაობაზე დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ოფერტების გვერდზე

 

თანდართული დოკუმენტები: