ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე გადასვლის სამოქმედო გეგმა და რეკომენდაციები

თებერვალი 14, 2014

ანალოგური მიწისზედა ტელემაუწყებლობიდან ციფრულ მიწისზედა სატელევიზიო მაუწყებლობაზე მიგრაცია სახელმწიფო მნიშვნელობის ფართომასშტაბიან რეფორმას წარმოადგენს, რომელიც განხორციელდება მთავრობის მიერ განსაზღვრული სამოქმედო გეგმისა და რეკომენდაციების შესაბამისად.  მიგრაციის  პროცესის წარმატებით განხორციელება საჭიროებს ქვეყნის აღმასრულებელი, საკანონმდებლო ხელისუფლებისა და საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის მიზანმიმართულ და კოორდინირებულ მუშაობას მაუწყებლებთან, საზოგადოებასთან და ინვესტორებთან, ასევე მეზობელ ქვეყნებთან აქტიურ და მჭიდრო თანამშრომლობას.

 

DVB-T2 სტანდარტის ,,სეთ-თოფ ბოქსების'' ტექნიკური სპეციფიკაცია.საბაზო პროფილი

 ტერმინები და აბრევიატურები

თანდართული დოკუმენტები: