საკონსულტაციო დოკუმენტები
ივლისი
08, 2019
17:08

5G-ის განვითარების ხელშეწყობის საკონსულტაციო დოკუმენტი

ივლისი 08, 2019 17:08

ციფრული ტრანსფორმაცია განსაკუთრებით თვალსაჩინო და ხელშესახები ხდება ე.წ. IoT და M2M მიმართულებით....

მაისი
13, 2019
18:52

ელექტრონული კომუნიკაციების სფეროში საქართველოს მეორად კანონმდებლობაში ცვლილების შეტანის თაობაზე წინადადების შესახებ

მაისი 13, 2019 18:52

ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის (GNCC)...

აპრილი
30, 2019
10:13

მიწისზედა სამაუწყებლო ქსელის და მობილური ფართოზოლოვანი ქსელის კონვერგენცია 5G-ში

აპრილი 30, 2019 10:13

უახლოეს მომავალში ვიდეოს მოხმარება დაიკავებს უმთავრეს ნაწილს სატელეკომუნიკაციო ქსელების...

მარტი
18, 2019
17:01

მოწყობილობებს შორის კავშირი და მისი გამოყენება 5G ტექნოლოგიებში

მარტი 18, 2019 17:01

აბონენტთა მზარდი მოთხოვნილებების დასაკმაყოფილებლად საკომუნიკაციო ქსელების გამტარუნარიანობის გაზრდის...

თებერვალი
18, 2019
16:29

მეხუთე თაობის მობილური კავშირი

თებერვალი 18, 2019 16:29

მობილური მომსახურებისათვის განკუთვნილი ჰარმონიზირებული რადიოსიხშირული სპექტრის ...