ბაზრის კვლევის თაობაზე გადაწყვეტილებები
სექტემბერი
15, 2016
16:52

“ინტერნეტის ქსელით საცალო და საბითუმო მომსახურების ბაზრის სეგმენტების კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ” კომისიის 2007 წლის 20 ივლისის №400/9, “საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2007 წლის 20 ივლისის №400/9 გადაწყვეტილებაში „ინტერნეტის ქსელით მომსახურების საცალო ბაზარზე დადგენილი სპეციფიკური ვალდებულებების დაკონკრეტების და სპეციფიკური ვალდებულებების პირობებში ცვლილებების და დამატებების შეტანის შესახებ” კომისიის 2009 წლის 13 ნოემბრის №610/9 და „საკომუნიკაციო საკანალიზაციო არხებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე და სპილენძის სააბონენტო სახაზო-საკაბელო წყვილების რესურსებთან დაშვების საბითუმო ბაზრის სეგმენტზე კონკურენციის კვლევისა და ანალიზის შედეგების შესახებ“

სექტემბერი 15, 2016 16:52

აგვისტო
12, 2016
16:47

“სს ”გაერთიანებულ ტელეკომსა” და შპს ”სილქნეტს” შორის ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის №N20, №N51, №N89, №N90, №N91, №N92, №N93, №N95, №N105, №N122, №N136, №N139 ლიცენზიების, რადიოსიხშირული სპექტრით სარგებლობის №F28 და №F11 ლიცენზიების გადაპირების და კომისიის 2005 წლის 21 ოქტომბრის №656/22, 2007 წლის 17 აპრილის №191/9, 2007 წლის 20 ივლისის №400/9, 2007 წლის 3 აგვისტოს №432/9, 2007 წლის 31 აგვისტოს №498/9, 2008 წლის 4 აპრილის №189/9, 2008 წლის 15 აგვისტოს №475/9, 2008 წლის 17 ოქტომბრის №605/9, 2009 წლის 31 ივლისის №359/9, 2009 წლის 13 ნოემბრის №610/9 გადაწყვეტილებებში ცვლილებების შეტანის მიზნით საჯარო ადმინისტრაციული წარმოების დაწყების შესახებ” საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2010

აგვისტო 12, 2016 16:47