„რადიოსიხშირული სპექტრით ან/და ნუმერაციის რესურსით სარგებლობის უფლების მოსაპოვებლად აუქციონის გამართვის დებულების დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2005 წლის 12 დეკემბრის N13 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

ნომერი: 6 /

გამოქვეყნების თარიღი ოქტომბერი 24, 2018 12:23

მიღების თარიღი ოქტომბერი 11, 2018

თანდართული დოკუმენტები: