გადაწყვეტილება N 48 “ეკონომისტთა და მეწარმეთა ფონდი”-ს ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებისა და უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში სათანადო მონაცემების შეტანის შესახებ

ნომერი: 48 / 1

გამოქვეყნების თარიღი დეკემბერი 29, 2000

მიღების თარიღი დეკემბერი 29, 2000

„ეკონომისტთა და მეწარმეთა ფონდი”-ს ხელახალ რეგისტრაციაში გატარებისა და უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში სათანადო მონაცემების შეტანის შესახებ

საქართველოს კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ „კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ” საქართველოს კანონის 54-ე მუხლისა და "კავშირგაბმულობისა და ფოსტის სფეროში საქმიანობის ლიცენზიის მფლობელთა ხელახალი რეგისტრაციის წესისა და პირობების შესახებ" კომისიის დადგენილების მე-2 მუხლის შესაბამისად

გ ა დ ა წ ყ ვ ი ტ ა:

1. გატარდეს ხელახალ რეგისტრაციაში „ეკონომისტთა და მეწარმეთა ფონდი”  (რეგისტრირებული საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს მიერ 1996 წლის 28 ნოემბრის N33/17  დადგენილებით):

             ა). ლიცენზია N 518 გაცემული 25.05.99 წ - მოქმედების ვადა 29.04.2001წ

ლიცენზიის სახეობა - სიხშირული სპექტრის გამოყენებით მომსახურება

ლიცენზიის საგანი   - გამოეყოს შემდეგი სატელევიზიო სიხშირეები :

1. 48,5-56,5 მგჰც  2. 76,0-84,0 მგჰც  3. 110,0-118,0 მგჰც 4. 118,0-126,0 მგჰც

5. 126,0-134,0 მგჰც      6. 182,0-190,0 მგჰც 7.190,0-198,0 მგჰც 8. 106,0-214,0 მგჰც

9.214,0-222,0 მგჰც 10.230,0-238,0 მგჰც ნაძალადევის რაიონში საკაბელო-სატელევიზიო ქსელის შესაქმნელად

          ლიცენზია N 518-ის დანართი

ლიცენზიის საგანი - გამოეყოს შემდეგი სატელევიზიო სიხშირეები:

1. 48,5-56,5 მგჰც  2. 76,0-84,0 მგჰც  3. 110,0-118,0 მგჰც 4. 118,0-126,0 მგჰც

5. 126,0-134,0 მგჰც      6. 182,0-190,0 მგჰც 7.190,0-198,0 მგჰც 8. 106,0-214,0 მგჰც

9.214,0-222,0 მგჰც 10.230,0-238,0 მგჰც აღმაშენებლის გამზირის, ნაძალადევის და ჩუღურეთის რაიონის და მის მიმდებარე ტერიტორიებზე საკაბელო-სატელევიზიო ქსელის შესაქმნელად.

2. შეტანილ იქნეს სათანადო მონაცემები კომისიის უწყებრივ სალიცენზიო რეესტრში;

3. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს იურიდიული სამსახურის უფროსს გ. კვერენჩხილაძეს.

კომისიის  თავმჯდომარე:

ვ.აბაშიძე.