საქართველოს რადიომოყვარულთა ლიგისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისათვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-19-7 / 507

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 07, 2019 20:15

მიღების თარიღი სექტემბერი 05, 2019

საქართველოს რადიომოყვარულთა ლიგისთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისათვის სახმობის მინიჭების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (№შ-19-7/3461, 21.08.19.) მიმართა საქართველოს რადიომოყვარულთა ლიგამ (რეგისტრირებული 2013 წლის 5 აპრილს საჯარო რეესტრის მიერ, ს/კ 431169326) კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებაზე ხელახალი ნებართვის მიღების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებული წესებით“ დადგენილი სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენების წესის შესაბამისად, კოლექტიური სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის გამოყოფილია „A“ კატეგორიის სახმობი ნიშანი 4L1HQ,   რომლის   გამოყენებაზე       პასუხისმგებელ       პირს   წარმოადგენს   „A“ კატეგორიის რადიომოყვარული ავთანდილ ჯიქია (სახმობი ნიშანი 4L1AE).

ელექტრონული   კომუნიკაციების   შესახებ   საქართველოს   კანონის   471-ე მუხლის პირველი პუნქტის შესაბამისად და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის   მარეგულირებელი წესების“ 515-ე მუხლის პირველი, მე-3 და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ 

გადაწყვიტა:

1. მიენიჭოს საქართველოს რადიომოყვარულთა ეროვნულ ლიგას სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისათვის დანართში (თან ერთვის) მითითებული სიხშირული დიაპაზონები და სახმობი ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 5 (ხუთი) წლის ვადით- 2019  წლის  5  სექტემბრიდან  2024  წლის  5 სექტემბრამდე:

 

ნებართვის N

 

რადიოსადგურის მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

NA - 047

 

საქართველოს რადიომოყვარულთა ლიგისთვის

 

მცხეთა, სოფელი ზაქარო

 

4L1HQ

 

„A“

 

2. საქართველოს რადიომოყვარულთა ლიგა, რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების   (IARU)   მოქმედი   ინსტრუქციების   შესაბამისად,   ვალდებულია დაიცვას ტელეკომუნიკაციების     საერთაშორისო     კავშირის     (ITU)     მიერ განსაზღვრული    რადიოსამოყვარულო   სამსახურის       რეგულირების   ზოგადი პრინციპები    და     ასევე     სამოყვარულო     რადიოსადგურით     სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები; 

3. გადაწყვეტილება ძალაში შედის ამ გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის საქართველოს რადიომოყვარულთა ლიგისთვის ჩაბარებისთანავე (ნ. ჯავახიძე);

4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12       კმ.   №   6)   საქართველოს   რადიომოყვარულთა   ლიგისთვის ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

5. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტს (მ. ქადეიშვილი).

მერაბ ქათამაძეკომისიის თავმჯდომარე - მ.შ. 

ელისო ასანიძეკომისიის წევრი 

გიორგი ფრუიძეკომისიის წევრი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019 წლის 5 სექტემბრის № გ-19-7/507 გადაწყვეტილების დანართი

„A“  კატეგორია

 

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე

(ვტ)

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz

1810 - 1838 KHz

100 W

1000 W

CW

18110 - 18318 KHz

1000 W

phone; CW

1838 - 1840 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); CW

21000 - 21080 KHz

1000 W

CW

1840 - 1850 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); 3K00R3E;

3K00J3E; CW

21080 - 21100 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

1850 - 2000 KHz

≤ 10 W

3K00R3E; 3K00J3E;

6K00R3E; CW

21100 - 21120 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

3500 - 3510 KHz

1000 W

DX; CW

21120 - 21149 KHz

1000 W

CW

3500 - 3560 KHz

1000 W

CW; (უპირატესად contest

CW

21149 - 21151 KHz

1000 W

IBP

3560 - 3580 KHz

1000 W

CW

21151 - 21450 KHz

1000 W

phone; CW

3580 - 3590 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

21340 KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

3590 - 3600 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად

packet); CW

24890 - 24920 KHz

1000 W

CW

3600 - 3620 KHz

1000 W

ციფრული; CW

24920 - 24929 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

3600 - 3650 KHz

1000 W

phone, (უპირატესად

contest phone); CW

24929 - 24931 KHz

24930 - 25139 KHz

1000 W

IBP

phone, CW

3650 - 3775 KHz

1000 W

phone; CW

24930 - 25139 KHz

1000 W

phone; CW

3700 - 3800 KHz

1000 W

phone, (უპირატესათ

contest phone); CW

28000 - 28050 KHz

1000 W

CW

3730 - 3740 KHz

1000 W

SSTV; FAX,phone, CW

28050 - 28120 KHz

1000 W

ციფრული;  CW

3775 - 3800 KHz

1000 W

Dx phone; CW

28120 - 28150 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად packet); CW

7000 - 7035 KHz

1000 W

CW

28150 - 28190 KHz

1000 W

CW

7035 - 7040 KHz

1000 W

ციფრული; ( PACKET-ის გარდა); SSTV; FAX; CW

28190 - 29199 KHz

1000 W

რეგიონალური, IBP დროითი დაყოფით

7040 - 7045 KHz

1000 W

ციფრული; ( PACKET-ის გარდა); SSTV; FAX; phone; CW

28201 - 28225 KHz

1000 W

მუდმივადმოქმედი

IBP

7045 - 7100 KHz

1000 W

phone; CW

28225 - 29200 KHz

1000 W

phone; CW

10100 - 10140 KHz

1000 W

CW

28680 KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე SSTV და FAX

10140 - 10150 KHz

1000 W

ციფრული; (PACKET -ის გარდა); CW

29200 - 29300 KHz

1000 W

ციფრული ; (NBFM PACKET); phone; CW

14000 - 14070 KHz

1000 W

CW

29300 - 29520 KHz

1000 W

თანამგზავრული

downeink

14000 - 14060 KHz

1000 W

CW; (უპირატესად contest

CW)

29510 - 29700 KHz

1000 W

phone; CW

14070 - 14089 KHz

1000 W

ციფრული; CW

144 - 146 MHz

100 W

ციფრული;

6K00F3E; 24K0F3E;

3K00R3E; 3K00J3E

 

 

14089 - 14099 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად არა ავტომატური  packet); CW

430 -440 MHz

100 W

3K00R3E; 3KOOJ3E;

6K00F3E; 24K0F3E

14099 - 14101 KHz

1000 W

IBP

1240 - 1300 MHz

10 W

ციფრული

3K00R3E

 

 

 

 

3K00J3E

 

 

 

6K00A3E

 

6K00F3E

 

 

24KOF3E

14101 - 14112 KHz

1000 W

ციფრული; (უპირატესად დაგროვება- რეტრანსლაცია); PHONE; CW

2320 - 2450 MHz

10 W

14112 - 14125 KHz

1000 W

phone; CW

5650 - 5850 MHz

10 W

14125 - 14300 KHz

1000 W

phone, (უპირატესად

contest phone); CW

10 - 10.5 GHz

5 W

14230  KHz

1000 W

გამოსაძახებელი სიხშირე

SSTV და FAX

47 - 47.2 GHz

5 W

14300 - 14350 KHz

1000 W

phone; CW

75.5 - 81 GHz

5 W

18068 - 18100 KHz

1000 W

CW

119 - 120.026 GHz

5 W

18100 - 18109 KHz

1000 W

ციფრული; CW

142 - 149 GHz

5 W

18109 - 18111 KHz

 

IBP

241 - 250 GHz

5 W

 

 

თანდართული დოკუმენტები: