რადიომოყვარულ მარინა ჯიქიასთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

ნომერი: გ-19-7 / 508

გამოქვეყნების თარიღი სექტემბერი 07, 2019 20:22

მიღების თარიღი სექტემბერი 05, 2019

რადიომოყვარულ მარინა ჯიქიასთვის რადიოელექტრონული საშუალებებისა  და მაღალსიხშირული მოწყობილობების გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების შესახებ

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდეგში „კომისია“) აღნიშნავს, რომ კომისიას განცხადებით (კომისიაში რეგისტრაციის №შ-19-7/3463, 21.08.19) მიმართა მოქალაქე მარინა ჯიქიამ სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის სახმობის მინიჭების თაობაზე.

კომისია აღნიშნავს, რომ მარინა ჯიქია არის „C“ კატეგორიის რადიომოყვარული და კომისიის 2014 წლის პირველი მაისის № 322/7 გადაწყვეტილებით მინიჭებული ჰქონდა სახმობი 4L1YMJ. მინიჭებული სახმობის ვადის გასვლასთან დაკავშირებით, იგი ითხოვს მისი ხელახალი ვადით მინიჭებას.

„ელექტრონული კომუნიკაციების შესახებ“ საქართველოს კანონის 471  მუხლის პირველი პუნქტის და „საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის საქმიანობის მარეგულირებელი წესების“ 515  მუხლის პირველი და მე-6 პუნქტების შესაბამისად, კომისიამ კენჭრისყრის შედეგად ერთხმად

გადაწყვიტა:

1. მიენიჭოს რადიომოყვარულ მარინა ჯიქიას სამოყვარულო რადიოსადგურის გამოყენებისთვის დანართში (თან ერთვის) მითითებული სიხშირული დიაპაზონები და სახმობი ცხრილში აღნიშნული მონაცემების შესაბამისად 5 წლის ვადით 2019  წლის 5 სექტემბრიდან  2024  წლის 5 სექტემბრამდე:

 

რეგისტრაციის №

 

რადიოსადგურის მფლობელი

 

რადიოსადგურის განთავსების ადგილი

 

სახმობი

 

კატეგორია

 

NC1-041

 

მარინა ჯიქია

 

ქ. თბილისი, კალოუბნის ქ. 38

 

4L1YMJ

 

„C“


2. რადიომოყვარული მარინა ჯიქია, რადიომოყვარულთა საერთაშორისო გაერთიანების (IARU) მოქმედი ინსტრუქციების შესაბამისად, ვალდებულია დაიცვას     ტელეკომუნიკაციების საერთაშორისო    კავშირის    (ITU)    მიერ    განსაზღვრული    რადიოსამოყვარულო    სამსახურის რეგულირების ზოგადი   პრინციპები და ასევე სამოყვარულო რადიოსადგურით სამოყვარულო რადიოკავშირის განხორციელების წესები;

3. დაევალოს კომისიის აპარატის ადმინისტრაციას გადაწყვეტილების დამოწმებული ასლის მოქალაქე მარინა ჯიქიასთვის გაგზავნა (ნ. ჯავახიძე) და კომისიის ოფიციალურ ვებ გვერდზე (www.gncc.ge) გამოქვეყნება (ნ. შოვნაძე);

4. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ.თბილისის საქალაქო სასამართლოს ადმინისტრაციულ საქმეთა კოლეგიაში (ქ.თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12  კმ., № 6) მოქალაქე მარინა ჯიქიასთვის გადაწყვეტილების ჩაბარებიდან ერთი თვის ვადაში;

5. კონტროლი აღნიშნული გადაწყვეტილების შესრულებაზე დაევალოს კომისიის აპარატის ლიცენზირების, ავტორიზაციის და ნებართვების დეპარტამენტს (მ. ქადეიშვილი).

მერაბ ქათამაძეკომისიის თავმჯდომარე - მ.შ.

ელისო ასანიძე  კომისიის წევრი 

გიორგი ფრუიძე  კომისიის წევრი

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2019  წლის 5 სექტემბრის გ-19-7/508 გადაწყვეტილების დანართი

C“ კატეგორია

 

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

 

გამოსხივების კლასი

სიხშირეთა ზოლი

სიმძლავრე (ვტ)

გამოსხივების კლასი

135,7 - 137,8 KHz

472 – 479 kHz

10 W

1 W

 

 

100HA1A

 

 

430 - 440 MHz

 

 

5 W

 

 

 

 

 

100HA1A;

3K00R3E;

3K00J3E

6K00A3E;

6K00F3E;

 

24K00F3E;

1840 – 1850 KHz

100 W

3K00R3E; 3K00J3E

1240 - 1300 MHz

5 W

3500 - 3650 KHz

100 W

100HA1A

2300 - 2450 MHz

5  W

 

3650 - 3700 KHz

 

100 W

 

3K00R3E; 3K00J3E

 

5650 - 5850 MHz

 

5  W

 

21000 - 21450KHz

 

100 W

 

100HA1A

 

10 - 10.5 GHz

 

5  W

 

28000 - 29700 KHz

 

100 W

 

100HA1A

24 -24.05 GHz

 

5  W

24.05 -24.25 GHz

28200 - 29700 KHz

100 W

3K00R3E; 3K00J3E

47 - 47.2 GHz

5  W

 

29200 - 29700 KHz

 

100W

 

6K00R3E

76 - 81 GHz

 

5  W

77.5 - 78 GHz

 

144 - 146 MHz

 

5 W

100HA1A;

6K00F3E;24K00F3E;3K00

R3E; 3K00J3E

241 - 248 GHz

5  W

248 - 250 GHz

 

 

 

 

 

თანდართული დოკუმენტები: