ადგილობრივი მულტიპლექს ოპერატორების ქსელში დაკავებული რესურსის, ფასების და დაშვების რიგითობის შესახებ ინფორმაცია

ოქტომბერი 17, 2019 10:30

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია აქვეყნებს ადგილობრივი მულტიპლექს ოპერატორების ქსელში დაკავებული რესუსრის, ფასების და დაშვების რიგითობის თაობაზე ინფორმაციას. ასევე, მულტიპლექს ოპერატორების მომსახურების პირობების და საფასურის თაობაზე დეტალური ინფორმაცია ხელმისაწვდომია ოფერტების გვერდზე

 

თანდართული დოკუმენტები: